Open brief aan Officier van Justitie H.J. Mous

11-04-2023

Rechtvaardigheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat

OPEN BRIEF

Geachte heer mr. H.J. Mous;

zaaksofficier in de zaak Marianne Vaatstra, zitting meervoudige kamer van de Rechtbank Leeuwarden;
28/29 maart 2013

deze “theoretische” reconstructie van de fietstocht van Spencer Sletering, Wietze Steenstra en Marianne Vaatstra is de voorloper van de “fysieke” reconstructie welke in voorbereiding is.

Stelling: op basis van de beschrijving in het requisitoir welke ik vertaalde in tijd zouden Spencer Sletering, Marianne Vaatstra en Wietze Steenstra niet om 01.50 uur aankomen bij de Swadde maar ten minste 24 minuten later, dus 02.14 uur!

Disclaimer: deze “theoretische” reconstructie is samengesteld uitsluitend op basis van de informatie in uw requisitoir en voor wat betreft de vertrektijd uit de Paradiso is uitgegaan van Opsporing Verzocht van 4 mei 1999. ( 01.30 uur)Voor de in deze opstelling gebruikte snelheid voor het fietsen is als uitganspunt genomen de fietsrouteplanner van de ANWB. ( 15 km. p/u)

Geachte heer mr. M. J. Mous, naar mijn inzicht bevat het requisitoir voldoende aanwijzingen om tot een theoretische reconstructie te komen die de werkelijke situatie benaderd.

De vraag welke ik probeer te beantwoorden op basis van de “OM” informatie is de volgende: “kan de fietstocht van de drie jonge mensen op twee fietsen over een afstand van 5.2 km, waarvan bij één fiets de band steeds leeg liep, wel afgelegd zijn in de door het OM aangegeven tijd van 20 minuten?”

Wat is bekend: de vertrektijd uit de Paradiso, volgens Opsporing Verzocht 4 mei 1999, was 01.30 uur. Ze moesten na het verlaten van de Paradiso eerst naar hun fietsen lopen. Helaas heeft het OM, om voor mij onbegrijpelijke reden, nooit vermeld wáár de fietsen van de beide jongens stonden.

(u heeft het in het requisitoir over complotters, als het OM een simpel feit verzwijgt waar de fietsen stonden roept zij het onheil over zichzelf af naar mijn mening. Tevens ontbreekt bij het tijdstip van 01.30 uur een verifieerbare verklaring van een getuige. Des te opmerkelijker daar er met ruim 700 getuigen is gesproken. )

Ook de aankomsttijd bij sportpark de Swadde Jeltingalaan 80 te Buitenpost is bekend, blz. 26 requisitoir, te weten 01.50 uur. (Wie wist dat zo precies?)

Kortom, de duur van de fietstocht was om en nabij de 20 minuten volgens opgave OM. Ook geeft het OM op dezelfde bladzijde de afgelegde afstand aan, namelijk 5,2 km.

Een simpele rekensom wijst uit dat de drie 5,2 km. aflegden met de snelheid van 15,6 km. p/u, nog iets sneller dan de ANWB snelheid voor een fietstocht onder normale omstandigheden.

Vervolgens wijs ik u op de vertragende omstandigheden opgesomd in het requisitoir blz. 26:

* 1) “de jongens zijn behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren”

* 2) “de band loopt steeds leeg en het fietsen zal niet echt snel zijn gegaan

* 3) “in Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje”

* 4) “in Buitenpost wordt een zwarte herenfiets meegenomen, het slot wordt opengemaakt door de fiets
te laten stuiteren”-+

* 5) door mij toegevoegd; het was een zeer koude nacht om en nabij het vriespunt, dat zal de snelheid
niet bevorderd hebben;

*6) Marianne Vaatstra op bagagedrager.

Geachte heer mr. H.J. Mous de vier door het OM aangehaalde punten 1,2,5 en 6 namen onomstotelijk tijd in beslag! En toch fietsten ze ondanks deze vertragende factoren 15 km. p/u.

Verdere uitwerking:

De punten 1, 2, 5 en 6 combineer ik, “hele dag feestvieren” en “het fietsen zal niet echt snel zijn gegaan” “koude nacht” en “Marianne Vaatstra op bagagedrager”. (Ook door OM niet bekend gemaakt: liep de voorste of de achterste band leeg, hoe vaak, hoe opgepompt en ook: bij wie zat Marianne Vaatstra achterop? Een band van de fiets van haar vriend liep steeds leeg, dus is het logisch dat ze bij Wietze Steenstra achterop zat, dit is onbekend. Complotters)
Ik stel de 15 km. p/u in deze casus op 100%, dan is de vraag hoeveel % is het effect op de snelheid van de combinatie van de punten 1,2, 5 en 6 ? Mijn gevoel zegt dat ik met 60% redelijk de werkelijkheid benader.

Uitgaande van de 60% van 15 km. p/u fietsten ze slechts 9 km. p/u . Voor de duidelijkheid herhaal ik de afstand die de drie volgens het OM aflegden in 20 minuten: 5.2 km.

Uitgaande van de vertragende factoren 1,2, 5 en 6 hanteer ik 9 km. p/u en dat is in 20 minuten een afstand van 3 km. Dus bij lange na niet de 5.2 km.

Met de gemiddelde snelheid van 9 km p/u zouden ze de afstand van 5.2 km afgelegd hebben in iets meer dan 34 minuten, is ruim 14 minuten later. Jasper Steringa ( mocht hij inderdaad gefietst hebben) was in dat geval het punt van afscheid al lang gepasseerd!

Vervolg: Dat waren de punten 1, 2, 5 en 6. Resteren de punten 3 en 4.

Uitwerking punt 3: “in Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje”.
De logische vraag daarop is (ook hier hult het OM zich in stilzwijgen) waarop wachten? Ze waren amper vertrokken. Ook hier een inschatting: 5 minuten.

Uitwerking punt 4: “in Buitenpost wordt een zwarte herenfiets meegenomen, ( gestolen!) het slot wordt opengemaakt door de fiets te laten stuiteren”. Aannemelijk is het dat in eerste instantie voor Marianne Vaatstra naar een damesfiets werd gezocht, waarom die niet gevonden is daarover laat het OM de burger wederom in het ongewisse (complotters). Om onbegrijpelijke reden werd de onlogische keus gemaakt een te grote herenfiets te stelen (was die niet te hoog voor Marianne Vaatstra?). Voor het uitzoeken en het daadwerkelijke stelen ga ik uit van 5 minuten.

Samenvattend: 14 minuten later (vanwege 1, 2, 5 en 6) daarbij opgeteld; “het wachten bij een bankje” 5 minuten en tenslotte duurde het stelen van de herenfiets ook 5 minuten. In totaal 24 minuten later.

Noot: wanneer inderdaad de fietsen van de jongens stonden aan de Voorstraat 7, zoals een getuige aangaf, duurde de totale fietstocht nog eens 4 minuten langer ( dus 28 minuten) vanwege dat naar dat adres gelopen moest worden. Opmerkelijk is dat het OM waar de jongens vanaf de Paradiso naar toe moesten lopen niet bekend heeft gemaakt.

Uitgaande van voorgaande berekening kwamen de drie niet om 01.50 uur aan bij de Swadde maar 24 minuten later, dus 02.14 uur! ( Met het lopen naar de fietsen aan Voorstraat 7 zou het zelfs 2.18 uur zijn)

Geachte heer mr. H.J. Mous, ik meen met bovenstaande uitwerking de realiteit zo dicht mogelijk benaderd te hebben. Indien u het niet met me eens bent dan stel ik het op prijs mij er op te wijzen waar ik een denk of inschattingsfout maak.

Noot: ik maak gebruik maak van variabelen, het staat een ieder vrij dat naar eigen inzicht aan te passen.

Hoogachtend;
de heer P. Postma